แผนกธุรการ  กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

 

ระเบียบงานสารบรรณ

การจัดส่วนราชการ

แบบธรรมเนียมทหาร

- ระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

  พ.ศ.๒๕๒๖

- วิชาระเบียบงานสารบรรณ

- Template หนังสือราชการ

- สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)

- ขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งาน     

  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

- กองทัพอากาศ

- แบบธรรมเนียมทหาร

- www.person.rtaf.mi.th

- การแต่งกายของผู้เข้าเวรรักษาการณ

- ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแต่งกาย
   พ.ศ.๒๕๔๘

- การเทียบตำแหน่ง

- การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง  

- การร้องทุกข

- การรับ-ส่งหน้าที่ราชการ

- การลา

- หนังสือสั่งการ

- การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

- การรายงานผลการปฏิบัติการไป    

  ในงานพิธีต่างๆ

- การรายงานด่วน

- การรายงานตนเอง

-รายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน    

  และการเตรียมพร้อม

 

- การรายงานเมื่อต้องคด

- ลูกจ้างประจำ

- โรงเรียนนายเรืออากาศ

- แผนกธุรการ                         

   กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: การใช้ภาษาไทย
 

แผนกธุรการ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๖๑๘