พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒


พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา

 
ใช้เครื่องหมาย * แทนตัวอักษรใด ๆ ได้ เช่น ก* , ก*ล*มัง
(การค้นแบบนี้จะใช้เวลานาน แต่ถ้าค้นตามกลุ่มอักษรจะเร็วกว่ามาก)

ค้นความหมายของคำศัพท์ หรือ ค้นคำศัพท์ตามความหมาย หรือ เปิดอ่านคำศัพท์ ตามกลุ่มตัวอักษร


การเรียงลำดับคำและวิธีเก็บคำ อักขรวิธี เครื่องหมายต่าง ๆ
การบอกคำอ่าน ความหมาย ประวัติของคำ
บัญชีอักษรย่อและคำที่ใช้ในพจนานุกรมนี้

ค้นคำศัพท์ตามความหมายจากทุกกลุ่มอักษร

 
พิมพ์ความหมายกั้นด้วยเว้นวรรค เช่น ดอก สีแดง หอม
(การค้นแบบนี้จะใช้เวลานาน แต่ถ้าค้นตามกลุ่มอักษรจะเร็วกว่ามาก)


ดูแลระบบ : ศูนย์สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๐๘, ๑๐๑๑, ๑๐๑๙ อีเมล : ripub@royin.go.th
ออกแบบโปรแกรม : ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ สงวนลิขสิทธิ์ (version 0.9)

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: '[string: " "]'

/dictionary.asp, line 116